Healing potion

Items

Name
Healing Horn
Healing Ampoule
Healing Vial