Hain Golem

Hain Golem

5833
445444
  • 27Mühendislik
  • 22Simya
  • 20Ülke
  • 50Bataklık
  • 33Kar
  • 25Vahşilik
  • 40Gölge
  • 40Savaş
Name:Hain Golem
Type:Yoldaşlar T4